top of page

algemene voorwaarden

HUMAN MOBILITY B.V.

 

Download de printversie van deze algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Human Mobility B.V., gevestigd te Breda aan de Oude Vest 9, 4811HR, Kvk-nummer 20119734 en BTW nummer NL 816184586B01

Human Mobility b.v. is een besloten vennootschap met rechtspersoonlijkheid welke tevens handelt onder de namen:

 

Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Human Mobility B.V. die al dan niet op afstand diensten en/of producten aan de Klant aanbiedt.

 • De Klant:

  • De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de opdrachtnemer;

  • De rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met de opdrachtnemer;

 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. De klant verstrekt een opdracht op de website van TMATalentCenter.com om een of meerdere diensten van TMATalentCenter.com te laten opstarten en verzenden.

 • Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en opdrachtnemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 • Dag: Kalenderdag;

 • Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de klant of de opdrachtnemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

1. Algemeen

 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Opdrachtnemer., en haar vertegenwoordigers enerzijds (verder: de Opdrachtnemer) en hun klanten (verder: de Klant) anderzijds, met uitsluiting van interim diensten (deze zijn in aparte voorwaarden opgenomen).

 • Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van derden.

 • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de Klant bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

 • Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Indien een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

2. Offertes en aanbiedingen

 

 • Alle offertes en aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 1 maand, tenzij anders is overeengekomen..

 • De Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

 • In offertes worden uren en/of dagdelen geoffreerd. Onder dagdelen wordt 4 uur verstaan, onder dagtarief 2 maal een dagdeel, tenzij anders vermeld in de offerte.

 • De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen van overheidswege.

 • Het is de Klant slechts toegestaan de inhoud van de offerte ter kennis te brengen van derden, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod.

 • De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.

 • Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de Opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 • De Opdrachtnemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 • In geval van een overeenkomst op afstand verstrekt de Opdrachtnemer bij het product of dienst aan de Klant in ieder geval de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

  • het bezoekadres van de vestiging van de Opdrachtnemer waar de Klant met klachten terecht kan;

  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

 • Gedurende de in het aanbod of offerte vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

 

 • De Opdrachtnemer zal zich inspannen haar dienstverlening en advisering zo optimaal mogelijk uit te voeren; Indien overschrijding van een termijn dreigt zal de opdrachtnemer de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De uitvoeringstermijnen en of leveringstermijnen van de Opdrachtnemer zijn echter altijd indicatief.

 • Als plaats van levering (bij overeenkomsten op afstand) geldt het e-mailadres dat de Klant aan opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt bij de totstandkoming van deze overeenkomst.

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor drukfouten op haar producten, welke al dan niet foutief zijn verstrekt door de Klant. Ditzelfde geldt voor alle door de Klant opgegeven adres- en aflevergegevens en overige gegevens. Indien een naam op een rapportage verkeerd is gespeld of een verkeerde aanhef is gebruikt dient hierover binnen 2 werkdagen na levering contact te worden opgenomen met het Projectbureau van Opdrachtnemer op 085-4895010 of per e-mail naar info@webuildbridges.nl.

 

4. Verantwoordelijkheid van de Klant

 

 • De Klant dient er voor te zorgen dat alle aan Opdrachtnemer verstrekte informatie (waaronder persoonsgegevens), tijdig wordt verstrekt, alsmede dat de informatie volledig en correct is. Op Opdrachtnemer rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.

 • De Klant is gehouden volledige medewerking te verlenen en voldoende medewerkers beschikbaar te hebben tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de overeenkomst.

 • Wordt aan de voorgaande leden door de Klant niet of niet voldoende voldaan, dan heeft de Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst zonder nadere aankondiging op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten voor opdrachtnemer bij de Klant in rekening te brengen.

 • De Klant vrijwaart Opdrachtnemer van alle kosten en schade die voortvloeien uit het feit dat de Klant in strijd met het voorgaande handelt.

 

 

5. Samenstelling uitvoeringsteam

 

 • De Opdrachtnemer is bevoegd om gebruik te maken van derden bij de uitvoering van overeenkomsten alsook een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Klant te aanvaarden.

 • De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de samenstelling van het uitvoeringsteam van de opdracht en is gerechtigd om gedurende de overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de personele samenstelling van het uitvoeringsteam.

 • Ondanks dat opdrachtnemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt, is de opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en de goede en tijdige uitvoering van de werkzaamheden door deze derden en evenmin voor de eventuele gevolgen daarvan voor de uitvoering van de werkzaamheden door de Opdrachtnemer. Eventuele extra kosten die ontstaan door de inschakeling van derden door de Klant, komen voor rekening van de Klant.

 

 

6. Aansprakelijkheid

 

 • De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van de Opdrachtnemer ter zake wordt uitgekeerd.

 • Indien de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer door de verzekeraar niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat de opdrachtnemer in het kader van zijn werkzaamheden heeft ontvangen tot maximaal de totale opdrachtsom. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot een bedrag van maximaal €10.000,-.

 • Het voorgaande geldt alleen niet bij grove nalatigheid of opzettelijk handelen.

 • De Opdrachtnemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade.

 

7. Overmacht

 

 • Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: bedrijfsstoornis, onverwachts vervallen van de gereserveerde locatie, plotselinge arbeidsongeschiktheid van de docenten/coaches, staking, uitsluiting, de gevolgen van natuurgeweld, maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden e.d., ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij de derde bij wie de Opdrachtnemer eventuele diensten betrekt of een gevolg zijn van de door deze derde genomen maatregelen.

 

 

8. Intellectuele eigendommen

 

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onder andere software, websites, methodes, modellen, analyses, cursusmateriaal, adviezen en producten berusten bij de Opdrachtnemer. De Klant erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

 • De Klant is enkel gerechtigd de hiervoor bedoelde producten te gebruiken en vermenigvuldigen voor intern gebruik. De Klant zal de documenten echter niet wijzigen.

 

 

9. Tarieven, kosten en betaling

 

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen:

  • is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Bij overeenkomsten op afstand is een directe betaling vereist.

  • wordt gefactureerd op basis van een vast overeengekomen bedrag of nacalculatie.

  • wordt het totaalbedrag vooraf gefactureerd,.

 • Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd.

 • Alle kosten die door de Opdrachtnemer moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Klant. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden, in afwijking van art 6:96 lid 5 BW, gesteld op 15 % van het door de Klant verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,-.

 • Is de Klant een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf/beroep, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten gesteld op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Opdrachtnemer wordt voldaan.

 • Het is de Klant niet toegestaan om te verrekenen.

 

 

10. Wijziging, annulering en herroepingsrecht

 

 • Tot 15 werkdagen voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst kan de Klant een verzoek aan de Opdrachtnemer doen tot wijziging/aanvulling van de overeenkomst. De Opdrachtnemer kan hiervoor extra kosten in rekening brengen.

 • Het verzoek tot wijziging dient schriftelijk en onder opgaaf van redenen te worden gedaan.

 • Annulering van een opdracht kan tot 15 werkdagen voor de aanvang van de opdracht, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen.

 • Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 15 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Klant.

 • Indien het verzoek tot wijziging of de annulering niet tijdig is gedaan, zullen de volledige kosten van de opdracht in rekening worden gebracht.

 • Te allen tijde komen betalingen die de Opdrachtnemer reeds voor dit verzoek tot wijziging of annulering aan derden heeft gedaan voor rekening van de Klant.

 • De Opdrachtnemer heeft het recht om, op grond van voor haar moverende redenen, de opdracht te annuleren, in welke geval de Klant recht heeft op terugbetaling van het betreffende deel van de factuur waarop de annulering van de Opdrachtnemer betrekking heeft. De Klant heeft geen aanspraak op vergoeding van eventuele andere gemaakte kosten of schade.

 • Producten en diensten van TMATalentCenter.com zijn echter gepersonaliseerd en worden per stuk op maat gemaakt aan de hand van de door de Klant verstrekte gegevens. Hierdoor is ontbinding na totstandkoming van de betreffende overeenkomst op afstand niet mogelijk..

 • Het wettelijke herroepingsrecht waarvan bij overeenkomsten op afstand binnen de bedenktermijn gebruik van gemaakt kan worden, geldt derhalve ook niet voor de overeenkomsten op afstand die via de website van TMATelentcenter.com tot stand zijn gekomen. Dit herroepingsrecht wordt door Opdrachtnemer uitgesloten.

 

11. Opschorting van de overeenkomst

 

 • De Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen.

 • De bevoegdheid tot opschorting vervalt indien de Klant ter verzekering van de nakoming van zijn verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 • Opschorting van de overeenkomst ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

 • Indien de Opdrachtnemer door het opschorten van de overeenkomst, schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van de Klant.

 • De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van de opschorting.

 

12. Tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 

 • De overeenkomst is enkel tussentijds opzegbaar indien dit expliciet is overeengekomen.

 • De Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

  • de Klant in staat van faillissement dreigt te raken c.q. is geraakt of indien de Klant verkeert in surseance van betaling;

  • zich omstandigheden voortdoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden gevergd;

  • de Klant bij gebruik van een TMA analyse derden inzet die niet hebben deelgenomen bij de certificeringcursus behorende bij het afgenomen product.

  • de Klant bij gebruik van een TMA analyse de Wet Bescherming Persoonsgegevens overtreed. De klant is zelf verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van de Opdrachtnemer op de Klant direct opeisbaar.

 

13. Geheimhouding

 

 • De Opdrachtnemer is verplicht de door of namens de Klant verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.

 • De Klant zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van de Opdrachtnemer.

 

 

14. Wet bescherming persoonsgegevens

 

 • Bij de uitvoering van overeenkomsten verwerkt Opdrachtnemer persoonsgegevens. Deze verwerking vindt plaats overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor schade van de Klant, of derden als gevolg van een beveiligingsinbreuk, in de ruimste zin des woords, zoals, doch niet beperkt tot, verminking, verlies of vernietiging van gegevens en/of documenten, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

 

 

15. Anti-ronsel

 

 • Het is de Klant niet toegestaan gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden, in dienst te nemen of op welke wijze dan ook te werk te stellen c.q. met deze daarover te onderhandelen zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtnemer.

 

 

16. Geschillenbeslechting

 

 • Klachten over de diensten en goederen van de Opdrachtnemer dienen altijd eerst schriftelijk te worden ingediend bij Opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal hierop binnen 4 weken reageren.

 • Op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtnemer en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Breda; niettemin behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de Klant.

 • Heeft u een klacht? Bekijk dan onze klachtenprocedure.

 • Bent u consument? U kunt zich, na het doorlopen van onze klachtenprocedure, ook wenden tot de Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Unie. Een link naar de betreffende website kunt u vinden op de website www.tmatalentcenter.com.

 

 

17. TMA Talent Center Member login

 

 • Zoals vermeld op de website (www.tmatalentcenter.com) is er een speciale member login voor de Klanten die zelf gecertificeerde TMA experts zijn of zelf gecertificeerde TMA Experts inhuurt. Wanneer de Klant gebruik maakt van deze login en losse analyses koopt, zonder de bijbehorende terugkoppeling, draagt deze Klant er zelf zorg voor dat de betreffende kandidaat een terugkoppeling krijgt van de Klant zelf, als gecertificeerde TMA expert, of een andere gecertificeerde TMA expert. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade van Klant, kandidaat of andere derden die voortvloeit uit de op deze wijze uitgevoerde terugkoppeling. Klant is ten alle tijde verplicht om zich te houden aan de geldende gedragscode van de TMA Methode en die verplichting ook op te leggen aan door hem zelf ingeschakelde externe TMA-experts. Opdrachtnemer kan ten alle tijde besluiten, om haar moverende redenen, een member login te weigeren of te verwijderen.

 

 

18. Overige bepalingen

 

 • De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen.

 • De Opdrachtnemer heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 8 dagen na deze wijziging.

 • Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

 

Lees ook onze Privacy Statement en ons Cookiebeleid.

 

 

 

 

 

bottom of page