top of page

Interim voorwaarden

HUMAN MOBILITY B.V.

 

Download de printversie van deze interim voorwaarden 

 

Deze Interim voorwaarden worden gehanteerd door Human Mobility B.V., gevestigd te Breda aan de Oude Vest 9, 4811HR, Kvk-nummer 20119734 en BTW nummer NL 816184586B01

Human Mobility b.v. is een besloten vennootschap met rechtspersoonlijkheid welke tevens handelt onder de namen:

 

Deze voorwaarden gelden voor alle interim opdrachten, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de Interim werkzaamheden van Human Mobility  welke hierna in deze algemene voorwaarden zal worden aangeduid als ‘opdrachtnemer’.

1. Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt de partij met wie opdrachtnemer een rechtsverhouding aangaat, aangeduid als opdrachtgever. Onder Interim Professional wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de persoon of personen welke door opdrachtnemer worden voorgedragen en/of bemiddeld naar opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen. Indien enige bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde tot een vervangende regeling te komen.
1.2 Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover opdrachtnemer die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.
1.4 In het geval van op –en aanmerkingen op deze algemene voorwaarden of de uitvoering hiervan, kunt u te allen tijde terecht op onze internetsite, www.humanmobility.nl. Hier hebben wij een aparte ruimte gereserveerd voor klachten & op –of aanmerkingen.

2. Aanbieding & Offerte
2.1 Alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van een maand.
2.2 Aanvaarding van de offerte/aanbieding en van de wijzigingen en aanvullingen geschiedt door een schriftelijke of een andere als betrouwbaar te beoordelen bevestiging van opdrachtgever. Dit kan blijken uit het feit dat hij zijnerzijds uitvoering geeft aan de overeenkomst, of dit blijkt uit een bevestiging van de zijde van Human Mobility  welke bevestiging niet door opdrachtgever binnen een termijn van 3 dagen is weersproken.
2.3 De opdrachtgever kan de opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen.
2.4 De opdracht voor onbepaalde tijd kan door opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Tenzij anders is overeengekomen bedraagt de opzegtermijn bij een opdracht voor onbepaalde tijd drie maanden en dient opzegging plaats te vinden tegen het einde van een kalendermaand.
2.5 Opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met de offerte, indien een Interim Professional verschijnt op een gesprek tussen opdrachtgever en Interim Professional. Human Mobility behoudt zich te allen tijde het recht om een leidinggevende functionaris van Human Mobility bij dit gesprek aanwezig te laten zijn.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 De door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde Interim Professional(s) werken onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.
3.2 In onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de uitvoering van de opdracht dan wel gedeelten daarvan in het bedrijf/op het werkterrein van opdrachtgever. In onderling overleg kan worden overeengekomen dat de werkzaamheden worden verricht in een andere onderneming of organisatie dan die van opdrachtgever.
3.3 Indien en voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht verlangd kan worden, dient de opdrachtgever al dan niet aan de opdrachtnemer dan wel aan de door de opdrachtnemer aangewezen personen kantoorruimte en de bijbehorende faciliteiten, zoals deze door opdrachtnemer wenselijk worden geacht, ter beschikking te stellen.
3.4 De opdrachtgever verbindt zich om de opdrachtnemer de volle gelegenheid te geven tot het bij voortduring kunnen uitvoeren en voltooien van de verstrekte opdracht. Tevens verbindt de opdrachtgever zich om alle gegevens te verstrekken welke noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht.
3.5 Opdrachtnemer heeft het recht om haar Interim Professionals gedurende 12 werkdagen per kalenderjaar terug te trekken uit een lopende opdracht voor het volgen van cursussen, workshops en dergelijke. Opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.
3.6 Opdrachtnemer is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht waarbij deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht zijn.

4. Meer- & minderwerk
4.1 Opdrachten tot meer-/minderwerk zullen schriftelijk door de opdrachtgever dienen te worden bevestigd, onverminderd het recht van opdrachtnemer om niet schriftelijk opgedragen meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van meer-/minderwerk zal de opdrachtnemer daarvan aan opdrachtgever een specificatie doen toekomen, waarbij het daadwerkelijk aantal verbruikte uren gefactureerd zal worden.

5. Tarieven
5.1 De vergoeding voor de opdrachtnemer wordt berekend door het door hem overeengekomen uurtarief voor het ingezette Interim Professional te vermenigvuldigen met het aantal uren dat het Interim Professional is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht. Alle door opdrachtnemer gehanteerde tarieven luiden exclusief omzetbelasting, reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen.
5.2 De tarieven zijn in de overeenkomst vastgelegd en kunnen twee maal per jaar (januari en juli) worden gewijzigd, indien ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of Cao-afspraken de lonen, c.q. de arbeidsvoorwaarden van het door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel stijgen, dan wel indien de kosten van de activiteiten die uit de opdracht voorvloeien vanwege een andere oorzaak een verhoging ondervinden.
5.3 Indien het Interim Professional van opdrachtnemer werkzaamheden gaat verrichten die behoren bij een hogere functieklasse dan is aangegeven in de overeenkomst wordt vanaf dat moment het tarief gehanteerd dat hoort bij die hogere functieklasse.
5.4 Indien en voor zover het voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer wenselijk wordt geoordeeld en de opdrachtgever daar mee instemt, zullen extra werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht (overwerk) ook buiten de normale kantooruren (08.00 – 19.00 uur) verricht kunnen worden. In dat geval wordt het uurtarief voor bedoelde werkzaamheden als volgt berekend:
 - werkdagen tot 24.00 uur gewoon uurtarief x 125%
- werkdagen na 24.00 uur en zaterdagen gewoon uurtarief x 150%
- zon- en feestdagen gewoon uurtarief x 200%
5.5 Reiskosten voor woon/werk verkeer worden standaard vergoed op basis van de op dat moment geldende, door de overheid vastgestelde belastingvrije en premievrije kilometervergoeding. De reiskostenvergoeding is onafhankelijk van het aantal gewerkte uren. Andere regelingen gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen.
5.6 De kosten van overige zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van opdrachtgever worden gemaakt, komen geheel voor rekening van opdrachtgever. De kosten voor overige zakelijke kilometers bedragen € 0,32 per kilometer.
5.7 Bij het vervullen van een Werving & Selectie opdracht van een door opdrachtnemer –na offerte of overeenkomst- voorgestelde Interim Professional, wordt een bemiddeling fee aangehouden van zes bruto maandsalarissen inclusief 8% vakantiegeld en exclusief BTW.
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is Human Mobility gerechtigd jaarlijks per 1 januari haar prijzen en tarieven aan te passen volgens het CPI consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2000=100), zoals gepubliceerd door het CBS, gebaseerd op de jaar-op-jaar methode.

6. Interim Professionals (anti-ronsel)  
6.1 De opdrachtgever verbindt zich om geen door de opdrachtnemer aangeboden of ingezette Interim Professional(s) in dienst te nemen of anderszins buiten opdrachtnemer om voor zich te laten werken binnen 12 maanden na het einde van de opdracht waarvoor het Interim Professional was ingezet,  tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtnemer. Dit verbod geldt eveneens voor opdrachtgever ten aanzien van Interim Professional(s) die door opdrachtnemer zijn aangeboden aan opdrachtgever, zonder dat dit resulteerde in een opdracht waarbij het Interim Professional zou worden ingezet hetzij voor interim/detachering, hetzij voor werving& selectie.
6.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan hem ter beschikking gestelde Interim Professionalen zelf ter beschikking te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
6.3 Indien opdrachtgever handelt in strijd met artikel 6.1 en/of 6.2 verbeurt hij een boete van zes bruto-maandsalarissen volgens het salarisniveau dat op dat moment geldt voor het betreffende Interim Professional, inclusief 8% vakantiegeld en exclusief BTW. Deze boete is zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbaar; bij uitblijven van betaling van de boete komen de incassokosten, buitengerechtelijke kosten en de kosten van een eventuele procedure geheel voor rekening van opdrachtgever zulks met inachtneming van artikel 7.4 van de Interim voorwaarden.
 
7. Facturering, betaling & reclames
7.1 Betaling van de vergoeding geschiedt op basis van wekelijkse of maandelijkse facturering.
7.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van opdrachtgever, zal elke vordering op opdrachtgever direct opeisbaar zijn.
7.3 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf het moment van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rentevergoeding verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Dit geldt voor alle kosten die Human Mobility normaal in rekening brengt aan opdrachtgever. Daarnaast is Human Mobility gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
7.4 Voorts is opdrachtgever vanaf het moment dat hij in verzuim is ter zake van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, welke kosten ten minste 15% van de verschuldigde som zullen bedragen, met een minimum van € 250,-
7.5 Al hetgeen dat door opdrachtgever wordt voldaan, strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zulks ongeacht hetgeen de opdrachtgever omtrent de betaling vermeldt. 
7.6 Uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn niet vatbaar voor compensatie.
7.7 Reclames tegen facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van alle rechten. Ingeval van reclames inzake verborgen gebreken dienen deze binnen acht dagen na het constateren schriftelijk aan  de opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt. Eventuele reclames schorten de betalingsplicht van de  opdrachtgever niet op. 

8. Overmacht & wanprestatie
8.1 Indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement geraakt dan wel onder curatele wordt gesteld, of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest dan wel indien opdrachtgever rechtspersoonlijk bezit, bij ontbinding van deze rechtspersoon, of in andere gevallen waarin het aannemelijk is dat opdrachtgever niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, heeft opdrachtnemer het recht om zonder nadere ingebrekestelling alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren door een schriftelijke verklaring onverminderd andere aan opdrachtnemer wettelijk toekomende middelen.
8.2 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt na hiertoe te zijn gemaand of in gebreke te zijn gesteld, kan de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer worden opgeschort.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van de Opdrachtnemer ter zake wordt uitgekeerd. De Opdrachtnemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade.
 
10. Geheimhouding
10.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de wederpartij hebben verkregen, en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

11. Geschillen
11.1 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen ontstaan, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van opdrachtnemer is gevestigd, te weten het arrondissement Breda.

12. Inwerkingtreding
12.1 Deze Interim Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2011 en vervangen daarmee alle eerdere Interim Voorwaarden van opdrachtnemer.
 

Lees ook onze Privacy Statement en ons Cookiebeleid.

 

 

 

 

 

bottom of page